GL-PvdA: Minder hinder van Eindhoven Airport

Ons standpunt is altijd duidelijk geweest: we willen geen uitbreiding van Eindhoven Airport als dit zorgt voor een vermeerdering van overlast. Wat ons betreft streven we naar een afname van geluidshinder voor omwonenden en van uitstoot van fijnstof en CO2. Ook zijn we van mening dat overleg met en draagvlak van de omgeving uiterst belangrijk zijn.

De fietsambities van Bergeijk!?

GroenLinks-Partij van de Arbeid over de fietsambities van Bergeijk Het huidige College van B&W heeft fietsen als speerpunt opgenomen in haar programma. Dat vinden wij een goed idee. Ook GL-PvdA had in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat de fiets het centrale vervoermiddel moet worden voor de korte en middellange afstanden.

Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Betaalbaar wonen in Bergeijk!

In de vier Kempengemeenten willen ze graag de bouwproductie versnellen met een voorkeur voor grondgebonden en betaalbare koopwoningen. Ze willen de zorg voor elkaar faciliteren en toekomstbestendig bouwen met aandacht voor arbeidsmigranten en kenniswerkers. Dit staat met zoveel mooie woorden in de Kempische woonvisie die de vier Kempengemeenten ( Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Bergeijk) hebben gemaakt.

En dat is nu het mooie van een visie, je kunt er bij wegdromen. Lastiger wordt het als het concreet gemaakt moet worden. Als we nu kijken naar de Bergeijkse situatie, dan valt vooral op dat met name in de sociale huursector er een flinke achterstand is. In Bergeijk is tussen 2018 en 2028 een verwachte algemene woonbehoefte van 630 nieuwbouwwoningen. Afhankelijk van de economische ontwikkelingen vraagt dit om een nieuwbouwopgave van 55 sociale huurwoningen, waarvan er 25 onder de huurtoeslaggrens moeten zitten. Volgens ons kan deze opgave alleen gerealiseerd worden als de gemeente bereid is de grondprijs aan te passen zodat coöperaties ook werkelijk kunnen bouwen in dit segment. Wij willen dat het College van B&W werk maakt van de samenwerking tussen de gemeente, woningbouwcoöperaties, starters initiatieven (CPO) en aannemers om versneld deze ambitieuze woonvisie te gaan realiseren. Wat ons betreft gaat dat niet alleen om huurwoningen, maar ook om koopwoningen die betaalbaar zijn. Kleinschalige duurzame projecten die snel te realiseren zijn en de diversiteit in onze dorpen ten goede komt. Als die ruimte er niet is, dan zou de gemeente moeten overwegen deze grond aan te kopen en te ontwikkelen. Het wordt hoog tijd dat de gemeente het initiatief naar zich toe trekt en niet alles aan de markt overlaat. Kleinschalig, betaalbaar en gericht op inbreidingslokaties. De tijd om hier nog eens jaren over te gaan nadenken is volgens ons voorbij. De economie staat er goed voor en het woningtekort dwing tot daadkracht. Doorpakken en bouwen!

Fred Vermeulen,

Raadslid GroenLinks-PvdA Bergeijk

FredVermeulen@kpnmail.nl