GL-PvdA: Minder hinder van Eindhoven Airport

Ons standpunt is altijd duidelijk geweest: we willen geen uitbreiding van Eindhoven Airport als dit zorgt voor een vermeerdering van overlast. Wat ons betreft streven we naar een afname van geluidshinder voor omwonenden en van uitstoot van fijnstof en CO2. Ook zijn we van mening dat overleg met en draagvlak van de omgeving uiterst belangrijk zijn.

De fietsambities van Bergeijk!?

GroenLinks-Partij van de Arbeid over de fietsambities van Bergeijk Het huidige College van B&W heeft fietsen als speerpunt opgenomen in haar programma. Dat vinden wij een goed idee. Ook GL-PvdA had in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat de fiets het centrale vervoermiddel moet worden voor de korte en middellange afstanden.

Betaalbaar wonen in Bergeijk!

In de vier Kempengemeenten willen ze graag de bouwproductie versnellen met een voorkeur voor grondgebonden en betaalbare koopwoningen. Ze willen de zorg voor elkaar faciliteren en toekomstbestendig bouwen met aandacht voor arbeidsmigranten en kenniswerkers. Dit staat met zoveel mooie woorden in de Kempische woonvisie die de vier Kempengemeenten ( Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Bergeijk) hebben gemaakt.

Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Is Bergeijk politiek gezien dood?

De laatste tijd krijgen wij regelmatig vragen over verschillende zaken die al lang spelen in Bergeijk. De inwoners van Bergeijk vragen zich af hoe het ermee staat en of er überhaupt nog besluiten genomen worden? En daar hebben ze wel een punt want de raadsvergaderingen van de laatste tijd waren wel heel erg kort. Twee of drie agendapunten en dat was het dan wel. Daarom willen wij u een update geven ( tenminste voor zover als onze informatie strekt) en ons standpunt in de diverse dossiers.

Kattendans
Een zaak die al meer dan 5 jaar loopt. We hebben ruim 100.000 euro uitgegeven aan onderzoeken en we zijn nog geen stap verder. Het standpunt van GroenLinks-PvdA is in die vijf jaar niet veranderd: de Kattendans verdient een gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd, inclusief een goede theatervoorziening en waar de vele verenigingen zich thuis voelen. En dat alles binnen een langdurig dekkende exploitatiebegroting. Zoals de planning er nu uitziet komt dit onderwerp ergens in april in de gemeenteraad.

Hof-scholen
Ook bij dit onderwerp is er sprake van opeenvolgende bestuurders die geen stappen durven te zetten. Wij zijn van mening dat een betrekkelijk "rijke" gemeente als Bergeijk zich moet schamen over de huisvesting van de Beatrixschool. De laatste keer dat dit onderwerp in de gemeenteraad is behandeld waren wij de enige partij die er op aandrong om nu snel stappen te gaan zetten. Niet eindeloos blijven praten over een bestuursvorm maar concrete maatregelen treffen om te komen tot goede huisvesting.

Hof -Noord
Door de vele bezwaarschriften rond Hof Noord komen deze plannen zoals het er nu naar uit ziet later in de gemeenteraad dan gepland. De bezwaarschriften zijn blijkbaar van dien aard dat het college meer tijd nodig heeft. En ongetwijfeld zal dit leiden tot een aantal rechtszaken tot aan de Raad van State toe. Zeker nu bij de laatste presentatie bleek dat het minimaal aantal te realiseren parkeerplaatsen wel eens niet gehaald zou kunnen worden. De komende maanden zal de gemeenteraad een uitspraak moeten doen die de toekomst van Hof Noord voor decennia gaat bepalen. En daar zal de gemeente dan een bedrag van meer dan 1 miljoen euro voor beschikbaar moeten stellen...... maar dan hebben we wel een trekker op Hof-Noord en vijf supermarkten in Bergeijk.......

Zorg in Eigen Dorp in Riethoven
Eind vorig jaar gingen de raadsleden van CDA en VVD op de stoel van de wethouder zitten en namen het stuur over. De subsidie aan Zorg in eigen dorp in Riethoven werd meer dan gehalveerd. Door een aantal noodmaatregelen te treffen werd het project toch nog overeind gehouden maar er zal nu toch echt een structurele oplossing gevonden moeten worden. Tot nu toe is het heel erg stil rond deze zaak.

Arbeidsmigranten
In deze zaak heeft het college wel erg snel doorgepakt en is de raad goed meegenomen in het proces. De concept plannen zien er goed uit en worden nu verder uitgewerkt. Wij hebben aangegeven dat wij de huisvestiging op Bergeijkse schaal willen zien dus geen grote aantallen arbeidsmigranten op een locatie. Verder hebben wij het college er nog eens op gewezen dat ze geen gebruik moeten maken van het recht om tijdelijke ontheffing te verlenen voor het huisvesten van 300 arbeidsmigranten op de Zwarte Bergen. Als GroenLinks-PvdA zullen wij tijdens de behandeling in de Raad (gepland in maart) een voorstel indienen waar het college opgeroepen wordt geen gebruik te maken van dit recht. Gezien de uitlatingen van de diverse partijen zal daar ongetwijfeld een raadsmeerderheid voor zijn.

Dit is een aantal lopende dossiers die ook wat ons betreft wat sneller tot besluitvorming mogen komen. Wat meer daadkracht zou welkom zijn! Wij houden u uiteraard op de hoogte van deze en andere politieke besluiten die in de komende maanden aan de orde komen.

Namens GroenLinks-PvdA Bergeijk
Wil Rombouts Fractievoorzitter.