Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Dankzij dit initiatief kunnen mensen die dat nodig hebben dagbesteding krijgen in hun eigen dorp. Samen met vrijwilligers (en een betaalde kracht voor de ondersteuning) kunnen ze bepalen wat er moet gebeuren en hoe dat dan moet. Hierbij past een gemeente die ruimte laat, die loslaat, die vertrouwen geeft. Die ondersteunt als mensen goed willen zijn voor elkaar. Daar denkt de coalitie helaas anders over. Want als donderslag bij heldere hemel trekken de coalitiepartijen van CDA en VVD al na een jaar de stekker uit het pilot project.

Dat is vreemd. Heel vreemd. In de commissie Maatschappelijke Zaken is het voorstel van het college namelijk uitgebreid besproken en het advies was de pilot te verlengen. Terecht, want zulke projecten hebben een langere aanlooptijd nodig en het aantal deelnemers is niet het enige belangrijke criterium. En toen kwam de raadsvergadering waar CDA en VVD het collegevoorstel van tafel veegden en voorstelden om de subsidie aan de zorggroep in Riethoven flink af te bouwen. Daarmee gaat de coalitie op de stoel van de wethouder zitten. Was het collegevoorstel dan zo slecht? En wat zegt dit over de kwaliteit van het college en de positie van de verantwoordelijke wethouder? Maar wat veel belangrijker is hoe het nu verder moet met de zorg in Riethoven? Gaan de vrijwilligers in de werkgroep door of trekken ook zij de stekker er uit nu ze min of meer onder curatele gesteld zijn door CDA en VVD?

Als GroenLinks-PvdA in Bergeijk zullen wij kleinschalige zorgactiviteiten altijd blijven steunen. Want goede zorg moet ook in Riethoven gegarandeerd zijn en niet afhankelijk zijn van tijdelijke politieke voorkeuren.

Namens de fractie, Tim Sonnenberg