Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Standpunten financiën

  • Bij elke financiële beslissing kijken we eerst naar probleem en urgentie. Niet het budget staat centraal maar de maatschappelijke bijdrage die we er mee leveren. We zullen geen bezuinigingen doorvoeren als dat betekent dat inwoners niet de ondersteuning of zorg krijgen die ze nodig hebben.
  • De gemeente is geen bedrijf gericht op winstmaximalisatie of geld overhouden. De uitvoering van beleid op een maatschappelijk meer verantwoorde wijze mag geld kosten bovenop de goedkoopste maar minder wenselijke oplossing.
  • Bij aanbestedingen kiezen we voor bedrijven die op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen een stukje harder lopen dan hun concurrenten. Zo kopen we liever groene stroom in dan grijze stroom, ook als dat duurder is.
  • De gemeentelijke belastingen (zoals OZB) mogen wat ons betreft ook in de komende raadsperiode niet stijgen met meer dan een jaarlijkse inflatiecorrectie, tenzij daar zichtbare verbeteringen voor onze inwoners tegenover staan.
  • Voor het op peil houden of uitbreiding van het voorzieningenniveau mogen de stille reserves ingezet worden.
  • Bij tekorten kan, voor incidentele uitgaven, naar reserves gekeken worden. Tegenover structurele uitgaven moeten structurele inkomsten staan of structurele bezuinigingen op andere posten in de begroting.
  • We houden de kwijtschelding van diverse gemeentelijke belastingen in stand om mensen met beperkt inkomen en vermogen wat extra financiële ruimte te bieden. Hierbij willen we een grens aanhouden van 130% van het minimumloon.
  • De eigen bijdrage WMO geldt alleen voor mensen met een inkomen hoger dan 130% van het minimumloon. Boven de 130% gaat de eigen bijdrage naar rato van inkomen en wordt gekeken naar persoonlijke omstandigheden.
  • Bergeijk is onderdeel van Brainport Eindhoven. Daarom investeren we ook in de Brainportagenda. Zo versterken wij onze economische positie en vergroten wij het aantal banen. We vinden het belangrijk dat we dit doen en ook dat we dit samen in regionaal verband doen.