Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Standpunten ruimtelijke ontwikkeling

  • In de omgevingswet wordt een aantal wetten op het gebied van ruimtelijke ordening samengevoegd. Kenmerken zijn regelarm, een controlerende taak voor de overheid en meer invloed en inspraak voor inwoners. Essentieel in de omgevingswet is gelijke kansen voor alle inwoners. Dit impliceert dat de gemeente de nadruk legt bij het beschermen van de belangen van het overgrote deel van de inwoners.
  • Bij de aanpak van leegstand op het platteland hebben we ook oog voor het voorkomen van ondermijnende criminaliteit, illegale handel, illegale wietteelt etc.
  • We ontwikkelen beleid voor leegkomende panden in het buitengebied, waarbij we zowel verstening van het buitengebied als verpaupering tegengaan. Daarin willen we regionaal samenwerken met onderwijs, bedrijfsleven en overheden om tot innovatieve oplossingen te komen.
  • Op het gebied van bebouwing krijgt inbreiding de voorkeur boven het ontwikkelen van nieuwe locaties.
  • We willen de komende jaren samen met de parochies een visie ontwikkelen op het herbestemmen van leegkomende religieuze gebouwen.
  • Als er in Nederland experimenten komen voor legale wietteelt, meldt Bergeijk zich aan.