Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Standpunten burgerparticipatie

  • Elke kern krijgt een budget om initiatieven voor de eigen kern te ontwikkelen. Kernen krijgen het vertrouwen om zelf te bedenken welke ontwikkelingen en activiteiten passen bij de eigen kern.
  • Burgerinitiatieven van bewoners worden zoveel mogelijk ondersteund. De gemeente stelt een duidelijk kader vast waarbinnen en onder welke voorwaarden burgerinitiatieven ondersteund kunnen worden. Burgerinitiatieven blijven van burgers en worden niet door de gemeente overgenomen.
  • Inwoners kunnen in een vroeg stadium al meepraten over belangrijke beslissingen en hebben daadwerkelijk invloed: beginspraak in plaats van inspraak. Inwoners krijgen het recht om een alternatieve aanpak voor te stellen voor publieke doelen in hun omgeving ("right to challenge"). Ze kunnen deze voorstellen doen en krijgen de garantie dat deze worden besproken in de gemeenteraad. De gemeenteraad kan natuurlijk anders beslissen, als dit in het publieke belang is.
  • Het gemeentebestuur informeert haar inwoners over wat er wel en niet is bereikt en wat dat heeft gekost.
  • Er komt een openbaar subsidieregister zodat iedereen kan zien wie subsidie van de gemeente ontvangt en waarvoor. Via dit openbaar register willen we transparant maken hoe we met gemeentegeld omgaan.