Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Standpunten kunst en cultuur

  • Er komt een actuele samenhangende visie en beleid op gebied van kunst en cultuur.
  • Cultureel erfgoed moet worden behouden voor volgende generaties.
  • We bewaken het cultuuraanbod maar willen voorkomen dat buurgemeenten elkaar beconcurreren met hun cultuuraanbod. We willen overleg tussen gemeenten om er op regionaal niveau voor te zorgen dat er voldoende, divers en hoogwaardig aanbod is voor volle zalen. Investeren in programmering is in dat kader belangrijker dan in gebouwen.
  • Culturele instellingen moeten ook zelf actief op zoek gaan naar bronnen van financiering. Wij stimuleren cultureel ondernemerschap. Met eenmalige subsidies kunnen we bijzondere publieksprojecten of een bijzonder initiatief van wijkbewoners stimuleren.
  • Culturele experimenten verdienen ondersteuning, zeker als dat samenwerking tussen culturele organisaties mogelijk maakt en/of nieuw en breder publiek trekt. Naast de ondersteuning van de basisinfrastructuur in onze gemeente houden we altijd budget beschikbaar voor de ondersteuning van interessante nieuwe projecten. Daarmee stimuleren we samenwerking en verbreding van het publiek.
  • We vinden dat de Kattendans, naast de functie als gemeenschapshuis, een belangrijke sociaal-culturele functie heeft in onze gemeente (en ver daarbuiten) die we moeten koesteren en die we willen behouden. Doordat steeds meer verenigingen gebruik maken van de Kattendans is uitbreiding zeer gewenst. Daarnaast is er sprake van achterstallig onderhoud. Door een grootschalige verbouwing of nieuwbouw kan de Kattendans het voorzieningenniveau in Bergeijk op een hoger niveau brengen, waardoor Bergeijk een nog aantrekkelijker gemeente wordt om in te (blijven) wonen. Wij zijn van mening dat een bioscoopzaal een meerwaarde kan hebben voor het voorzieningenniveau in Bergeijk. Wat ons betreft onder de voorwaarde dat deze bioscoopzaal een positieve bijdrage levert aan de totale exploitatie van de Kattendans.
  • We willen dat de bibliotheekvoorziening een goed herkenbare plek heeft. Om kennis voor iedereen toegankelijk te maken, is extra aandacht voor bepaalde groepen essentieel. De bibliotheek levert door middel van activiteiten op het gebied van leesbevordering, informatie en culturele educatie een bijdrage aan de cultuurparticipatie van burgers. Ze fungeert tevens als vraagbaak, adviescentrum en als ontmoetingsplaats. De gemeente maakt met de bibliotheek afspraken over taal- en leesbevordering, mediawijsheid, digitalisering, bereikbaarheid en samenwerking met kunstuitleen. Vooral de minder kansrijke groepen verdienen daarbij extra aandacht.