Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Standpunten werken en economie

 • In het samenwerkingsverband van de arbeidsmarktregio leveren we een bijdrage aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op die manier kunnen we mensen in beroepen waar de werkgelegenheid krimpt, verleiden en ondersteunen om zich tijdig om te scholen naar beroepen waar de werkgelegenheid in de regio naar verwachting zal stijgen. Met de regionale partners onderzoeken welke opleidingen in deze regio relevant zijn en opleiden tot de arbeidsmarkt.
 • Als gemeente doen we een extra inspanning om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen (participatiebanen); zowel binnen de gemeente als samen met het bedrijfsleven en organisaties.
 • Wij zetten het re-integratie-budget vooral in voor de meest kwetsbare groepen, zoals mensen met beperkingen of statushouders. Als we hen niet intensief ondersteunen is het risico groot dat ze nooit meer aan het werk komen. Dat is verspilling van talent en ondermijnt het maatschappelijk draagvlak.
 • De gemeente stelt een plan op om statushouders zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, zodat zij een bijdrage leveren, werkenderwijs de taal kunnen leren en sociale contacten op kunnen doen en zo optimaal kunnen integreren in onze samenleving. Daarbij wordt serieus rekening gehouden met psychische en sociale problemen.
 • Niet voor alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zal het mogelijk zijn om al dan niet met behulp van financiële regelingen in het vrije bedrijf te werken. Voor bepaalde groepen blijven er beschutte werkplekken.
 • Aanbestedingen worden zo ingericht dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen en blijven (social return).
 • We werken volop samen in Kempisch verband en zelfs groter met betrekking tot verdere ontwikkeling van bedrijvenparken, ontwikkelingen in de industrie en agrarische innovatie.
 • De gemeente blijft samen met ondernemers initiatieven in het centrumgebied ‘t Hof ontwikkelen om ervoor te zorgen dat dit een aantrekkelijk winkelgebied wordt/blijft en de werkgelegenheid daar behouden blijft. We blijven voorstander van een publiekstrekker op ‘t Hof Noord.
 • We steken in op een compact kernwinkelgebied. Voor bestaande ondernemers buiten het kernwinkelgebied willen we maatwerk toepassen zodat hun bedrijf levensvatbaar blijft.
 • Leegstaande panden in aanloopstraten kunnen een andere bestemming krijgen, zoals woningen, maar ook andere functies zoals recreatie, toerisme of horeca. Daarmee behouden we werkgelegenheid. Ook kunnen leegstaande panden gebruikt worden als gebouw voor startende ondernemers, pop-up winkels, duurzame en innovatieve startups en sociale initiatieven.
 • De werkgelegenheid in de vrijetijdssector is belangrijk en groeiende. We willen toerisme en recreatie verder stimuleren. We maken het mogelijk voor agrariërs om hun inkomen te verdienen met toerisme en recreatie.
 • Agrariërs krijgen de mogelijkheid om verschillende diensten aan te bieden. Deze "brede agrariërs" kunnen naast landbouwproducten ook andere diensten leveren, zoals bescherming en ontwikkeling van natuur, opwekking van duurzame energie, productenverkoop, educatie, zorg, natuurbeheer en als vergaderlocatie. Agrariërs kunnen op die manier wegvallende inkomsten deels compenseren.
 • In het buitengebied komt ook ruimte voor kleinschalige initiatieven met als doel om verpaupering tegen te gaan. Deze initiatieven moeten passen bij de visie op de vergroening en verduurzaming van het buitengebied.