Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Standpunten wonen

  • We stimuleren dat er voldoende beschikbare sociale huurwoningen zijn en huurwoningen in de goedkopere klasse (tussen huursubsidiegrens en € 1000, -), ook voor 1- en 2 persoonshuishoudens. We werken mee aan burgerinitiatieven zoals woningsplitsing (bijvoorbeeld in het buitengebied), wooncorporaties en het omvormen van leegstaande (winkel)panden buiten het kernwinkelgebied tot betaalbare woningen.
  • Jonge huishoudens met een startend middeninkomen krijgen de kans op een koopwoning in hun eigen kern. De Starterslening kan daartoe een goed instrument zijn.
  • De startersgroepen worden ondersteund en gefaciliteerd. Dit met als doel dat de jeugd kan blijven wonen in de eigen kern.
  • Met woningcorporaties maken we afspraken om woningen bij renovatie of nieuwbouw zoveel mogelijk energieneutraal te maken. Huurders besparen hierdoor op hun woonlasten. Het voordeel van isolatie en besparing op energie komt ten goede aan de huurders.
  • Alle nieuwbouw is energieneutraal; bij de bouw van nieuwe wijken, woningen en bij de renovatie van wijken gebeurt dit op duurzame wijze. We sluiten nieuwbouw niet langer aan op het aardgasnet. Gasleidingen worden aan het eind van hun levensduur niet vervangen.
  • Bij aanleg en renovatie van woonwijken wordt vanaf het begin rekening gehouden met sport-, groen- en speelvoorzieningen.
  • We bevorderen eigen initiatieven op het gebied van energiebesparing. Ondernemers die energie willen besparen, ondersteunen we met kennis en bij de vergunningverlening. Ook in relatie tot woningeigenaren moeten zaken geagendeerd worden als energiezuinig wonen en innovatie; goede isolatie, groene daken, zonnepanelen, warmtepompen etc.
  • We hebben een gezamenlijke regionale woonvisie en een regionale aanpak. Zo werken we samen met de omliggende gemeenten en beconcurreren we elkaar niet.