Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Standpunten armoede, schuld en bijstand

  • Samen met maatschappelijke organisaties zorgen we ervoor dat er geen kinderen opgroeien in armoede. Door vroegsignalering in samenwerking met dorpsondersteuners, onderwijs, woningbouwcorporaties en de lokale ondersteuningsteams wordt maximaal ingezet op het voorkomen van schuldproblematiek.
  • We zien de voedselbank op dit moment als een belangrijke voorziening en zullen deze ondersteunen zolang het nodig is. We willen er alles aan doen om armoede tegen te gaan en er zo voor zorgen dat inwoners in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van een voedselbank.
  • Er komen speciale schuldhulpverleningsprogramma‘s gericht op het ondersteunen van ZZP-ers die sterk wisselende inkomens hebben en gericht op werkende armen, die banen moeten stapelen om aan het minimum te komen.
  • Wij staan voor een ruimhartig beleid wat betreft de bijzondere bijstand; de komende periode willen we onderzoeken welke gevolgen het zou hebben om een inkomensgrens van 130% van het minimumloon te hanteren en het niet mee laten tellen van eigen vermogen. We denken dat dit vooral iets kan betekenen voor stille armoede onder agrariërs en ZZP-ers.
  • We vinden deelname aan de samenleving van elke inwoner belangrijk; iedereen hoort er bij en wil graag een bijdrage leveren. Wij willen dat er naast aandacht voor betaalde arbeid er ook aandacht is voor welzijn en welbevinden. Er komt een vertrouwensexperiment in de bijstand. Minder regels en meer vrijheid om bij te verdienen. Oudere inwoners die langdurig gebruik maken van een bijstandsuitkering worden niet meer belast met allerlei verplichtingen en tegenprestaties.