Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Standpunten onderwijs

  • In elke kern behouden we de basisschool als basisvoorziening. Kleine dorpsscholen hebben bestaansrecht, omdat zij ook invulling geven aan de sociale verbondenheid in kleinere leefgemeenschappen en kinderen in de eigen buurt naar school kunnen gaan.
  • In elke kern zijn de voorzieningen voor kinderen, zoals school, kinderopvang, buitenschoolse opvang, zorg (voor kinderen en opvoedingsondersteuning voor ouders) en vrije tijd zoveel mogelijk gebundeld in een doorlopende leerlijn en waar mogelijk uitgevoerd onder een dak. Dit is de basis van het idee van een integraal kindcentrum. Een integraal kind centrum is van een zodanige omvang dat kinderen zich er veilig en gekend voelen. Een te grote omvang brengt anonimiteit met zich mee. De plek waar een integraal kind centrum komt moet veilig, kindvriendelijk en centraal gelegen in de kern zijn.
  • Voor het integraal kindcentrum op ‘t Hof vinden we de locatie bij de Kattendans niet geschikt. Er moet opnieuw naar de eerder aangegeven alternatieve locaties gekeken worden. Er moeten verkeersveilige routes naar het integraal kind centrum zijn en ook de breng- en haalplek moet veilig zijn.
  • We stimuleren ouders en kinderen om 'op voeten en fietsen' naar school te gaan. Tijdens de breng- en haaltijden zijn de straten voor of rond het schoolplein autovrij. Voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen komen er aparte kus- en zwaaiplekken.
  • Schoolgebouwen moeten passen bij de eisen van deze tijd; schoon, veilig, comfortabel en groen. Nieuwe schoolgebouwen moeten energieneutraal zijn, schoolpleinen groen ingericht. Alle scholen zijn veilig, goed onderhouden en volledig toegankelijk, ook voor leerlingen met een fysieke beperking.
  • Het kabinet heeft een plan met betrekking tot de aanleg van moestuinen bij basisscholen. We gaan onderzoeken op welke manier we dit plan kunnen ondersteunen.