Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Standpunten kind en jeugd

  • Wij kiezen voor een preventieve aanpak wat betreft prestatie verhogende middelen, roken, drugs en alcohol. Dit betekent goede voorlichting op school, horeca en sportclubs over verantwoord gebruik aan zowel de jongeren zelf als aan hun ouders. We laten drugs testen in het lokale uitgaansleven en tijdens bepaalde evenementen.
  • Wij trekken samen op met scholen, huisartsen, kinderopvangorganisaties en de jeugdgezondheidszorg bij de aanpak van overgewicht en bij het stimuleren van een gezonde levensstijl. We denken hierbij ook aan de gezonde sportkantine.
  • Er zullen altijd jongeren zijn die specialistische hulp nodig hebben. We werken aan het goed aansluiten van de algemene jeugdhulp op de specialistische jeugdhulp. Ook willen wij niet dat jongeren die gebruik maken van jeugdzorg er na hun 18de verjaardag plotseling alleen voorstaan. Daarom willen wij dat de zorg voor jongeren zo nodig kan doorlopen. Als gemeente houden we deze jeugdigen in beeld en zorgen we ervoor dat ze de zorg krijgen die nodig is.
  • Aan jongeren zelf wordt gevraagd hoe het voorzieningenniveau in de kernen voor hen op peil gehouden kan worden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan openingstijden van de horeca, uitgaansgelegenheden, cultureel aanbod, sport. Dit onderzoek en het uitvoeren wordt met en door jongeren en de in te stellen jeugdraad zelf uitgevoerd. Jongeren leveren zelf ook een bijdrage aan het organiseren van de activiteiten.