Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Standpunten zorg en welzijn

  • Het aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt en voor elke inwoner moet duidelijk zijn bij wie je terecht kunt, met welk probleem of welke ondersteuningsvraag.
  • Inwoners worden proactief en op een begrijpelijke manier geïnformeerd over de mogelijkheid om van een onafhankelijk cliëntondersteuner gebruik te maken.
  • Gemeentelijke regelgeving en beleid moeten begrijpelijk zijn. De papieren rompslomp wordt zo klein mogelijk gehouden en de gemeente houdt naast digitale ook papieren informatievoorziening in stand.
  • De medewerkers die de WMO loketten bedienen gaan meer naar de inwoners toe.
  • Er wordt meer bekendheid gegeven aan regelingen voor mensen met een laag inkomen, ook aan mensen die niet bij de ISD bekend zijn. Dit wordt proactief gedaan via verschillende informatiekanalen. En als inwoners in beeld komen bij de ISD, krijgen ze meteen een inkomenscheck en wordt gekeken op welke regelingen ze een beroep kunnen doen. Mensen die dat willen worden daarbij geholpen.
  • Bij de toegankelijkheid van openbare ruimtes en van informatie wordt ook rekening gehouden met oudere inwoners en inwoners met een beperking. Bij aanpassingen van openbare ruimtes wordt een toegankelijkheidscheck uitgevoerd.
  • De gemeente zorgt voor adequate ondersteuning en respijtzorg voor mantelzorgers. We willen van mantelzorgers horen wat ze nodig hebben om het vol te houden.
  • We zijn er voorstander van dat de dorpsondersteuners op een meer maatschappelijk opbouwwerkachtige manier gaan werken en dat er uitbreiding van uren komt. De dorpsondersteuners beschikken over een eigen budget voor het oplossen van eerste noden die ze tegen komen en om lokale initiatieven te kunnen ondersteunen.
  • Aanbestedingen in het sociaal domein worden zoveel mogelijk beperkt en we sturen niet eenzijdig op kostenbeheersing. We willen gebrek aan continuïteit en onzekerheid bij de inwoners en bij de instellingen voorkomen door met langer lopende samenwerkingen te werken. Ook moet social return meegenomen worden in aanbestedingen.