Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Standpunten agrarische sector

  • We bevorderen duurzame innovatie op het platteland, zoals biologische landbouw, energieleverende daken, regionale afzetcoöperaties, natuurinclusieve landbouw en multifunctionele landbouw zoals zorgboerderijen. We willen andere inkomstenbronnen voor agrariërs in plaats van intensieve veehouderij stimuleren: inzetten op toerisme / zonneproducent, productie voor de lokale markt, biologische producten.
  • We maken ons sterk voor flankerend beleid voor stoppende agrariërs en zoeken daarvoor de samenwerking in de driehoek overheid - onderwijs - bedrijfsleven. We steunen de plannen van de provincie om alle stallen voor 1 januari 2022 aan strenge eisen te laten voldoen. Boeren die door de maatregelen onredelijk worden geraakt steunen we met sociaal en eerlijk flankerend beleid.
  • We willen geen grootschalige mestverwerking. Mestvergisters zijn een oplossing voor een probleem dat structureel opgelost dient te worden, namelijk door de enorme omvang van de veestapel in Brabant sterk te verminderen. Bovendien geven mestvergisters vaak geuroverlast en veroorzaken ze regelmatig milieuvervuiling. We willen alleen grondgebonden veehouderij met mestverwerking van door eigen dieren geproduceerde mest op het eigen terrein.
  • In onze bestemmingsplannen zijn we kritisch op de vestiging van nieuwe stallen en zullen we in overbelaste gebieden de vergunningen schrappen van boeren die stoppen om te voorkomen dat in die gebieden het aantal dieren kan blijven toenemen.
  • Er komt geen uitbreiding van het aantal dieren; we willen juist dat het aantal dieren minder wordt. We willen geen nieuwe grootschalige veehouderij en geen concentratie van meerdere dierensoorten binnen een bepaalde afstand. De afstandsnorm van veehouderijen tot woningen wordt opgehoogd. De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek worden hierbij gehanteerd.
  • De gemeente neemt een proactieve rol in het behoud van weidevogels. We ondersteunen agrariërs die een transitie willen maken naar bijvoorbeeld weidevogel melk.
  • Ongebruikte milieuvergunningen (voornamelijk van veehouderijen) worden door de gemeente zo snel als wettelijk mogelijk is ingetrokken.