Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Standpunten mobiliteit

  • Er komen voldoende laadpalen voor elektrische fietsen.
  • Fietsverkeer vanuit de kernen naar Eersel, Veldhoven en Eindhoven wordt gestimuleerd door de aanleg van doorgaande veilige (vrij liggende) fietsroutes. Er komt bijvoorbeeld een fietspad langs de Broekhovenseweg. De hoofdfietsroutes moeten voldoende verlicht zijn. Er kan daarbij gewerkt worden met lantaarnpalen die aanspringen als een fietser nadert.
  • Er moet Kempen breed nagedacht worden over hoogwaardig openbaar vervoer. Daarbij werken we samen met werkgevers(organisaties) en scholen in de omgeving. We willen een betere (buurt)bus verbinding tussen de kernen met onder andere Bladel.
  • We stimuleren het gebruik van milieuvriendelijkere auto’s. Bergeijk beschikt daarom over vier jaar over een netwerk van openbare elektrische auto-oplaadpunten. De daar gebruikte elektriciteit is uiteraard opgewekt met zonne- of windenergie.