GL-PvdA: Minder hinder van Eindhoven Airport

Ons standpunt is altijd duidelijk geweest: we willen geen uitbreiding van Eindhoven Airport als dit zorgt voor een vermeerdering van overlast. Wat ons betreft streven we naar een afname van geluidshinder voor omwonenden en van uitstoot van fijnstof en CO2. Ook zijn we van mening dat overleg met en draagvlak van de omgeving uiterst belangrijk zijn.

Betaalbaar wonen in Bergeijk!

In de vier Kempengemeenten willen ze graag de bouwproductie versnellen met een voorkeur voor grondgebonden en betaalbare koopwoningen. Ze willen de zorg voor elkaar faciliteren en toekomstbestendig bouwen met aandacht voor arbeidsmigranten en kenniswerkers. Dit staat met zoveel mooie woorden in de Kempische woonvisie die de vier Kempengemeenten ( Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Bergeijk) hebben gemaakt.

Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De fietsambities van Bergeijk!?

GroenLinks-Partij van de Arbeid over de fietsambities van Bergeijk Het huidige College van B&W heeft fietsen als speerpunt opgenomen in haar programma. Dat vinden wij een goed idee. Ook GL-PvdA had in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat de fiets het centrale vervoermiddel moet worden voor de korte en middellange afstanden.

Fietsverkeer vanuit de kernen naar Eersel, Veldhoven en Eindhoven wordt gestimuleerd door de aanleg van doorgaande ,veilige (vrijliggende) fietsroutes en er moeten voldoende laadpunten voor elektrische fietsen komen.

Het college presenteerde de plannen voor een aantal nieuwe fietspaden aan de gemeenteraad.
1. Bergeijk - Stedelijk Gebied
2. Eersel - Bergeijk
3. Luyksgestel - Weebosch
4. Walik - Steensel
5. Kempervennen
6. Witrijt
Het onderzoeksbureau had op basis van een aantal criteria (zoals winst in verkeersveiligheid en comfort, de complexiteit van de ruimtelijke inpassing maar ook het draagvlak bij dorps- en kernraden) een prioriteitenlijst aangelegd. Als het tot uitvoering komt zou dan eerst het snel fietspad 1 Bergeijk - Stedelijk gebied aangelegd worden, daarna nummer 3 Luyksgestel - Weebosch, vervolgens nummer 4 daarna 2, 5 en 6.

Als GroenLinks-PvdA Bergeijk hebben wij onze bedenkingen bij deze volgorde. Ten eerste is de uitvoering van een snel fietspad richting het stedelijk gebied een complexe zaak waarbij ook andere gemeenten aan moeten haken. Ook is het een langdurig traject en wat betreft bestemmingsplannen een grote klus. Financieel is dit een hele flinke post, zeker omdat aan een snel fietspad andere eisen gesteld worden dan aan een "normaal" fietspad.

Wij vinden het beter om eerst het fietspad Luyksgestel - Weebosch aan te leggen. De financiële middelen zijn al aanwezig en daarbij kan tegelijkertijd begonnen worden met het opstarten van het snel fietspad naar het stedelijk gebied. Als er dan middelen vrijkomen kan men meteen doorpakken en ook dit fietspad realiseren. Bij de omgekeerde volgorde denken wij dat Luyksgestel - Weebosch niet voor 2023 aan de beurt is en dat is geen goede zaak.

Verder bleek tijdens de presentatie dat de gemeente Eersel heel graag een fietspad wil realiseren van Steensel naar Walik. Ook bleek dat Eersel niet echt van plan is om de fietspad Bergeijk - Eersel duurzaam te verbeteren. Voor ons is dit traject wel heel belangrijk omdat het dagelijks gebruikt wordt door de schooljeugd. De kwaliteit van het fietspad met name op Eersels grondgebied is beroerd. Wij hebben het college dan ook geadviseerd om met de gemeente Eersel om de tafel te gaan zitten en te bespreken welke mogelijkheden er zijn. Als Bergeijk mee wil werken aan een fietspad van Steensel naar Walik dan moet Eersel als tegenprestatie zorgen voor een kwalitatief goede fietsverbinding op de Bergeijksedijk. Dat vinden wij een logische redenering met een prima resultaat.

Omdat deze plannen het budget royaal overstijgen zal dit onderwerp nog vaker besproken gaan worden in de gemeenteraad. Wij houden u op de hoogte en we horen graag uw mening over dit onderwerp!

Namens GroenLinks-PvdA Bergeijk. Wil Rombouts, fractievoorzitter