Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Standpunten water en waterbeheer

  • Regenwater wordt waar mogelijk niet via het riool afgevoerd, maar vastgehouden in de bodem of afgevoerd naar vijvers, waterpleinen of kanalen. Wij moedigen inwoners aan, en maken het financieel aantrekkelijker, om hun regenwater af te voeren op eigen terrein. Dat kan bijvoorbeeld door minder tegels te gebruiken, meer groen te planten en door de regenpijp niet naar de riolering te leiden, maar naar eigen grond of een regenton/- reservoir. Regenwater wordt apart opgevangen. Bergeijk meldt zich aan voor operatie steenbreek waarbij burgers gestimuleerd worden om tegels uit de tuinen te halen en om in de kernen het regenwater op eigen terrein af te kunnen voeren.
  • In de delen van de gemeente die een gemengd rioolstelsel hebben (hemelwater en afvalwater in één buis), wordt door afkoppeling het (schone) hemelwater buiten het riool gehouden en direct naar het oppervlaktewater afgevoerd. De waterzuivering wordt daardoor ontlast.