Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Standpunten luchtkwaliteit

  • De gemeente maakt een actieplan om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo sluiten we aan op de uitspraak van de rechtbank in de zaak van Milieudefensie tegen de Staat, waarbij Milieudefensie in het gelijk is gesteld en waar het kabinet zich bij heeft neergelegd.
  • Wij zijn tegen een verdere uitbreiding van luchthaven Eindhoven als dit zorgt voor vermeerdering van overlast. Groei voor Eindhoven Airport na 2020 kan alleen met draagvlak van de omgeving plaatsvinden, binnen de momenteel gebruikte geluidsruimte. Er moet vanaf 2020 jaarlijks sprake te zijn van een netto afname van geluidshinder voor omwonenden en van uitstoot van fijnstof en CO2. Mits hieraan voldaan wordt, kan de beperking van uitstoot en overlast door inzet van moderne, schonere en stillere vliegtuigen gedeeltelijk worden ingezet om groei van passagiersaantallen mogelijk te maken. Voor groei in passagiersaantallen heeft het vliegen met grotere, schone en stille vliegtuigen de voorkeur ten opzichte van uitbreiding van het aantal vluchten. Nachtvluchten worden teruggedrongen, er zijn bij voorkeur geen geplande landingen na 23:00 uur meer, en zeker geen geplande starts voor 7:00 uur en in het weekend niet voor 8:00 uur.
  • Luchtkwaliteit wordt in de landelijke gebieden bedreigd door de omvang van de veehouderij. De intensieve veehouderij brengt risico's voor de volksgezondheid en dierenwelzijn met zich mee, draagt bij aan klimaatverandering en geeft stankoverlast. We willen strengere geurnormen voor veehouderijen, waarbij zowel voorgrondbelasting als achtergrondbelasting worden meegenomen. De huidige normen voorkomen overlast in veehouderijgebieden niet voldoende. De gemeente stelt een strengere geurverordening op.
  • Bij de verstrekking van vergunningen voor veehouderijen stelt de gemeente hoge eisen aan de uitstoot van fijnstof en ammoniak. We zien streng toe op het gebruik van aanwezige luchtwassers.