Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Standpunten duurzaamheid

  • Er komt een energieloket in onze gemeente en we werken daarin samen met de vereniging Kempenenergie. Particulieren en organisaties kunnen daar terecht met al hun vragen over duurzaamheid. We stimuleren eigen initiatief en coöperaties voor decentrale energieopwekking via het lokale energieloket.
  • We stimuleren het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen door voorlichtingscampagnes te organiseren, subsidies te verstrekken en daken van publieke gebouwen ter beschikking te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen.
  • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld: daken van gemeentelijke accommodaties worden benut voor (collectieve) zonnepanelen en de gemeente heeft alleen nog een energiecontract met een duurzame energieleverancier.
  • We maken met de woningcorporaties afspraken over kleinschalige energieopwekking voor en door huurders. Zo stimuleren we het gebruik van zonnepanelen bij huurders.
  • Bij nieuwbouwprojecten/verbouwingen wordt uitgegaan van afkoppeling van het gasnet. We stimuleren collectieve warmtepompen bij de aanleg van nieuwbouw /verbouwingsprojecten. Bij bouwplannen hebben we oog voor circulair en energieneutraal bouwen.
  • Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen nemen we duurzaamheid en energie(voorziening) op als eis, net als het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw.
  • We gebruiken onze inkoopmacht als gemeente om innovaties te stimuleren en te ondersteunen op weg naar de nieuwe circulaire economie. Duurzame, innovatieve en creatieve lokale ondernemers krijgen voorrang. We geven het goede voorbeeld door zelf circulair en innovatief te zijn.