Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Standpunten natuur en recreatie

 • Bestaand groen blijft groen. Het evenemententerrein bij de Kattendans blijft groen gebied en wordt niet volgebouwd.
 • Bij het beheer van het gemeentelijke groen staan biodiversiteit en bescherming van dieren en hun leefgebieden voorop. We beheren de openbare ruimte door natuurlijk en ecologisch bermbeheer (zoveel mogelijk insectvriendelijk), variatie in beplanting van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. Bescherming en vergroting van de biodiversiteit is hierbij belangrijk. Een groot park met zonnepanelen kan samen gaan met biodiversiteit.
 • Bij snoeiwerkzaamheden in de winter wordt ook rekening gehouden met overwinterende dieren, door hier en daar groen te laten staan.
 • We zetten ons in voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten door de biodiversiteit te stimuleren. Bij aanplant van gemeentelijke plantsoenen houden we rekening met planten waar bijen en vlinders op af komen.
 • We willen een maai- en kapverbod tussen 15 maart en 15 juli om broedende vogels en andere dieren met jongen hun rust te geven. Zowel in die periode als daarbuiten gelden de bepalingen van de Wet natuurbescherming.
 • Oude productiebossen moeten omgezet worden naar duurzame bossen met een grotere biodiversiteit. Samenwerking met natuurorganisaties zoals food4bees, vogelbescherming en dergelijke moet worden uitgebreid.
 • Braakliggende terreinen en bermen worden ingezaaid met bijenmengsels. De gemeente kan op deze manier ook een bijdrage leveren aan het redden van de bijen.
 • Net als in de gemeente Eersel gaan we onderzoeken of we bepaalde pachtgronden uit de kortlopende pacht kunnen halen en inzaaien met insectvriendelijke kruidenmengsels. Hiermee leveren we een bescheiden bijdrage aan het bestrijden van het teruglopen van het aantal insecten.
 • Daarnaast wordt het pachtbeleid aangepast en wordt standaard in pachtcontracten opgenomen dat de kanten ingezaaid worden met kruidenmengsels. Ondernemers kunnen daarbij gebruik maken van subsidies. In het nieuwe pachtbeleid wordt ook opgenomen dat er sprake moet zijn van biodiversiteit, weinig gebruik van bestrijdingsmiddelen en natuurinclusieve landbouw. Om voor biologische boeren aantrekkelijk te zijn, gaan we met langer lopende pachtcontracten werken.
 • We stimuleren inwoners en bedrijven, vooral in de agrarische sector, om onkruid milieuvriendelijk te bestrijden. We beperken en ontmoedigen het gebruik van gewas- en insectenbestrijdingsmiddelen.
 • We stimuleren agrariërs om geen monoculturen te hebben door bijvoorbeeld het gebruik van andere grasmengsels en de inzet van andere technieken te bevorderen om zo de bodem levend te houden.
 • Het natuurnetwerk Brabant wordt verder uitgebreid.
 • We zetten ons er voor in dat het openbaar crossterrein in Hapert en het Eurocircuit gebruikt wordt als alternatief voor het crossen in de natuur. Hiermee zorgen we voor regulering. Door handhaving, ook al is het vangeffect minimaal, geven we een signaal af dat wild crossen niet acceptabel is.