Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Groen Bergeijk; en dan ook echt groen...

We zitten midden in een periode van klimaatverstoring. Als we nu geen actie ondernemen is dit onomkeerbaar. Toch willen we dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien in een groene en gezonde omgeving. Daarom is een ambitieus klimaatbeleid met een sterke lokale klimaatagenda noodzakelijk. Daarmee gaan we de klimaatdoelstellingen, zoals het in 2025 energieneutraal zijn, realiseren. Er moet geïnvesteerd worden in de bewustwording van de noodzaak van duurzaamheid. De gemeente zet zich daar actief voor in. We betrekken bewoners bij het duurzaam maken van de gemeente en om actief mee te denken over manieren om de energiedoelstellingen te halen. We hebben oog voor zorgvuldig waterbeheer en volgen de ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking op de voet.

We erkennen en ondersteunen de belangrijke rol die agrariërs hebben in het creëren van natuur als onderdeel van de transitie van de gangbare landbouw richting een meer duurzame landbouw. Dat is goed voor de biodiversiteit en het behoud van ons cultuurlandschap. Bergeijk moet ook op het gebied van duurzame landbouw de groenste gemeente willen worden, met een maximale bescherming van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk, met minimale overlast, met oog voor duurzaamheid en dierenwelzijn en met een fatsoenlijk inkomen voor agrariërs. We gaan de gezondheidsrisico’s van slechte luchtkwaliteit verkleinen. Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van transport. Ook de uitstoot van veehouderij zorgt voor problemen met de luchtkwaliteit.

Voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid op straat is het belangrijk het fietsgebruik te stimuleren, vooral bij de jeugd. We willen goede fietsverbindingen en beter openbaar vervoer als alternatief voor de auto, ook in de kleinere kernen. De fiets moet het centrale vervoermiddel voor de korte en middellange afstanden worden.