De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!


In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Groen Bergeijk

We zitten midden in een periode van klimaatverstoring. Deze versnelt de klimaatverandering en maakt deze misschien onomkeerbaar. We willen echter dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien in een groene en gezonde omgeving. Daarom is een ambitieus klimaatbeleid, met een lokale klimaatagenda en met een grotere urgentie voor het behalen van klimaatdoelstellingen, zoals het in 2025 energieneutraal zijn van het grootste belang. Er moet geïnvesteerd worden in de bewustwording van de noodzaak van duurzaamheid.

Sociaal Bergeijk

We willen dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen; iedereen moet kunnen meedoen via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Alle kinderen moeten de kans krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht hun afkomst en achtergrond. Daarom zetten wij in op goede opvang, uitstekend onderwijs, goede sportvoorzieningen en een leven dat niet bepaald wordt door armoede. Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement.
 

Cultureel Bergeijk

Kunst verrijkt het leven en cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in kernen en de aantrekkelijkheid van onze gemeente als woonplek. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor onze gemeente gaat het onder andere om het cultureel centrum de Kattendans, openluchttheater de Hunnebergen, bibliotheekvoorziening, muziekschool, musea, cultuureducatie en alle andere vormen van culturele uitingen. We ondersteunen een rijk en levendig kunst- en cultuuraanbod en waarderen amateurkunst en amateurmuziek.

Bergeijk van ons allemaal

Om op een goede manier met elkaar samen te kunnen leven is participatie van inwoners en vertrouwen in inwoners nodig. De gemeente gaat het maken van beleid meer samen doen met de inwoners en zich in de verantwoording van het beleid meer richten op de inwoners. Zij hebben recht om te weten of gemeenschapsgeld goed wordt besteed. Er moet een oplossing gezocht worden voor de besluitvorming van de grensoverschrijdende zaken.
 

Onze kijk op betaalbaarheid en financiën

De gemeente kan haar geld maar een keer uitgeven. En dat betekent keuzes maken. Er zijn immers voldoende plekken en doelen waaraan de gemeente haar geld zinvol kan investeren in het belang van de inwoners. Ons uitgangspunt is dat we er zijn voor de mensen die dat nodig hebben en daar geld voor vrij maken. Dit kan soms betekenen dat investeringen voor de toekomst op een lager pitje komen te staan.